logo
地标搜索:
 
Google Earth地标在线分享 >>与朋友分享当前地图  

山西华严寺简介:位于山西省大同市中心的大西街,是依据佛教的七大宗之一——华严宗的经典《华严经》而修建的,故名华严寺。寺内主要建筑有大雄宝殿(上寺)和薄伽教藏殿(下寺),其建筑、塑像、壁画、壁藏、藻井等,都是我国辽代艺术的典范。华严寺始建于辽,辽代佛教华严宗盛行,道宗亦曾亲撰《华严经随品赞》十卷,故云中(即云中郡,今大同雁北一带)特 建华严禅寺。因寺内曾奉安诸帝石像、铜像,当时还具有辽皇室祖庙性质。辽保大二年(1122年),寺内部分建筑毁于兵火,后重建,至元代初年仍不失为云中巨刹。明宣德、景泰年间大事重修,补塑佛像,勃然中兴。明中叶以后分上下两寺,各开山门,自成格局。清初寺院复遭摧折,几经修缮,成今日之规模。现上下二寺虽连成为一体,仍各以一主 殿为中心。上寺以金建大雄宝殿为主,分为两院,有山门、过殿、观音阁、地藏阁及两厢廊庑,高低错落,井然有序。下寺以辽建薄伽教藏殿为中心,保存有辽代塑像、石经幢、楼阁式藏经柜及天宫楼阁。下寺砖雕二门以东,又有天王殿、南北配殿和山门,别为一院。此寺主要殿宇皆面向东方,这与契丹族信鬼拜日、以东为上的宗教信仰和居住习俗有关。

相关地标:云冈石窟 乔家大院 晋祠

地图操作指南(查看图文版使用教程)

1.移动地图:在地图上按住鼠标左键拖动或点击地图左上方的方向图标移动。
2.放大/缩小地图:双击地图上的某一点可以直接放大。也可以通过点击地图左上方的加减号或滑动杆来缩放。
3.右上方“当前坐标”栏目动态显示的经纬度为当前地图画面中心点的经纬度。其中经度正数为东经,负数为西经,纬度正数为北纬,负数为南纬。
4.地图画面右上角的三个按钮是用来切换地图显示模式的。从左至右分别代表“街道电子地图”,“纯卫星地图”和“有标注卫星地图”。请根据需求和喜好自行选择。
5.分享地图:可以点击屏幕右上方的“与朋友分享当前地图”,系统会自动生成当前位置的网址链接,任何人通过这个链接都可以访问这个位置。

当前坐标(显示详细地址信息)
地图操作&模式切换
>>显示实景照片 >>测量距离
>>切换到微软虚拟地球 >>切换到SOSO地图
>>切换到百度卫星地图 >>更多操作选项...

地球在线-精华地标随机推荐

漠河北极村 泰国攀牙湾
埃及荷鲁斯神庙 苏州博物馆
新加坡摩天观景轮 台湾鹅銮鼻
雅典国际机场 犹太博物馆
马尔堡城堡 台北阳明山
成都永陵 南京无想寺
浏览更多景点地标


从卫星上看你的大学

[添加到收藏夹]

关于地球在线 | 广告服务 | 导航地图

Designed by 地球在线